Corridorstudie Amsterdam - Hoorn

De bereikbaarheid in het gebied tussen Amsterdam en Hoorn (de zogenaamde corridor Amsterdam-Hoorn) staat onder druk. De afgelopen jaren zijn al maatregelen genomen om de filedruk te verminderen. Uit onderzoek blijkt echter dat die na 2020 weer zal toenemen. Daarom is de Corridorstudie Amsterdam-Hoorn opgezet: een onderzoek naar maatregelen voor na 2020.

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu is de Corridorstudie in het voorjaar van 2015 gestart. Samen met het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en de betrokken overheden in het gebied voert zij deze uit. De partners kijken met een brede blik naar het gebied en hebben oog voor de hele omgeving. Ze kijken naar zowel de weg als het openbaar vervoer en zoeken naar samenhang met andere factoren zoals woningbouw, natuur en landschap en energie en milieu.

Opgave bij Hoorn

Uit de eerste resultaten van de corridorstudie blijkt dat op het wegennet in en rond Hoorn knelpunten ontstaan. Om deze knelpunten aan te pakken zijn diverse opgaven geformuleerd, waaronder ook voor de regio Hoorn/West-Friesland. De opgave voor onze regio luidt: ‘Door de realisatie van de Poort van Hoorn en het vergroten van de doorstroming op de A7 en de toeleidende wegen, de economische concurrentiepositie van West-Friesland en de bereikbaarheid in de corridor verbeteren.’

 Tot na de zomer worden concrete maatregelen, waaronder de maatregelen uit de Structuurvisie Poort van Hoorn, verder uitgewerkt. Vervolgens wordt bekeken of deze maatregelen een bijdrage leveren aan het verbeteren van de bereikbaarheid in de corridor naar Amsterdam. Is dat het geval dan kunnen deze maatregelen onderdeel worden van het maatregelenpakket. In 2018 neemt de minister een besluit hierover.

Meer informatie

Voor meer informatie over de corridorstudie kunt u terecht op de website http://www.corridoramsterdamhoorn.nl/.

Corridorstudie Amsterdam Hoorn