Voorgeschiedenis

Hoe is het project Poort van Hoorn gestart?

Hoorn koestert zijn verleden, maar soms zijn ruimtelijke ingrepen in delen van de stad noodzakelijk om de centrumfunctie van Hoorn binnen West-Friesland in de toekomst te behouden. Een stadsdeel dat als eerste voor herstructurering in aanmerking komt is het stationsgebied. In dit gebied liggen belangrijke regionale voorzieningen, zoals het Westfries Gasthuis, scholen voor voortgezet onderwijs en het knoopunt van het openbaar vervoer. Het is een belangrijke entree naar de binnenstad.

Taskforce ruimtewinst

Er zijn diverse plannen ontwikkeld voor opwaardering van het stationsgebied. Geen van deze plannen bleek haalbaar. Daarom heeft het gemeentebestuur in 2007 een beroep gedaan op de Task Force Ruimtewinst (TFR) van de provincie Noord-Holland, die adviseert over complexe binnenstedelijke ruimtelijke opgaven.

De TFR helpt gemeenten met het vinden van creatieve oplossingen voor intensief en efficiënt gebruik van bestaand stedelijk gebied. De provincie zet hiervoor deskundigen van binnen en buiten de eigen organisatie in. 

Eind 2007 heeft de TFR onder grote publieke en politieke belangstelling zijn visie op het gebied gepresenteerd. Het college van B & W hebben de TFR-visie beoordeeld en zijn tot de conclusie gekomen dat deze voldoende aanknopingspunten biedt voor een verdere uitwerking. Zij stelden bovendien vast dat verwezenlijking een lange tijdshorizon met zich meebrengt, terwijl een aantal problemen in het gebied op korte termijn om een oplossing vraagt.

De gemeenteraad kreeg dan ook het voorstel om niet alleen een structuurvisie voor het gebied te laten maken, maar gelijktijdig een aantal manifeste infrastructurele knelpunten met voorrang aan te pakken. 

Op 2 september 2008 heeft de gemeenteraad met dit voorstel ingestemd. Inmiddels is het programma onder de naam "De Poort van Hoorn" van start gegaan.