Binnenstadsvisie

De binnenstad en de Poort van Hoorn hebben veel met elkaar te maken. De gebieden grenzen aan elkaar en overlappen elkaar zelfs gedeeltelijk, ook in functionaliteit. Het afgelopen jaar is hard gewerkt aan de totstandkoming van een ‘Integrale visie voor de binnenstad’. Op 28 juni 2016 heeft de gemeenteraad de binnenstadsvisie vastgesteld.

Globale koers voor de toekomst

In de binnensteden in het land is van alles aan de hand; de Hoornse binnenstad is daarop geen uitzondering. De opkomst van het internetwinkelen en het verdwijnen van allerlei bekende winkelketens springen daarbij het meest in het oog, maar er is meer aan de hand. De ‘Integrale visie voor de binnenstad’ gaat in op deze veranderingen en bepaalt de globale koers voor de toekomst. Daarbij wordt niet alleen gekeken naar bijvoorbeeld de winkels, het wonen of het parkeren, maar naar al deze onderwerpen in onderlinge samenhang. Met andere woorden: integraal. Deze globale koers vormt vervolgens het uitgangspunt voor toekomstige uitwerkingen per beleidsterrein (detailhandel, horeca, verkeer en parkeren, etc.). Het streven is een gemengde binnenstad met veel verschillende functies, een grote flexibiliteit en bereikbaarheid op maat.

Relatie binnenstad en de Poort van Hoorn

De binnenstadsvisie beperkt zich in principe tot de historische binnenstad (binnen de singels), maar die historische binnenstad kan niet los worden gezien van het gebied daaromheen. In de visie wordt dat de ‘Binnenstad XL’ genoemd. Het gebied van de Poort van Hoorn valt in zijn geheel binnen die Binnenstad XL. Dit betekent concreet dat de ‘Integrale visie voor de binnenstad’ ook enkele handreikingen geeft voor de verdere uitwerking van de plannen voor de Poort van Hoorn. Dat geldt met name voor het stationsgebied-zuid en –noord en voor de locatie Pelmolenpad (in samenhang met de Prismalocatie).

Zo stelt de visie voor het stationsgebied-noord dat dit de belangrijkste parkeervoorziening voor bezoekers van de binnenstad kan worden, mits gezorgd wordt voor een comfortabele ‘oversteek’ van de betreffende parkeergarage naar de binnenstad. Over het stationsgebied-zuid zegt de visie:

  • De bussenloods zou als gebouw behouden moeten blijven;
  • Na verplaatsing van het busstation komt er ruimte voor een nieuw gebouw op die plek, gekoppeld aan de traverse over het spoor;
  • Het betaald parkeren op de Noorderveemarkt op termijn zou kunnen verdwijnen, maar die parkeerplaatsen moeten dan in de omgeving worden gecompenseerd;
  • Het doortrekken van de singel hoeft niet per se in de vorm van water, maar dit kan ook in de vorm van een groene invulling.

Over detailhandel in het stationsgebied zegt de visie dat er alleen ruimte is voor kleinschalige formules, die passen bij het mobiliteitsknooppunt (service, horeca, stationsvoorzieningen) en een grootschalige supermarkt (de bestaande Albert Heijn). Volgens de visie kunnen het Pelmolenpad en de Prismalocatie het beste in samenhang ontwikkeld worden: een stedelijk woonmilieu met intensieve laagbouw en appartementen.

Meer informatie

Voor meer informatie over de corridorstudie kunt u terecht op www.hoorn.nl/binnenstadsvisie.