Een nieuwe toegangsweg naar de binnenstad

Gemeente Hoorn laat in 2022 en 2023 een onderzoek uitvoeren naar een toekomstige toegangweg naar de binnenstad, Grote Waal, Stadsstrand en het binnenstedelijke nieuwbouwproject de Poort van Hoorn. Het gaat om een studie naar de noodzaak van een nieuwe binnenstadtoegang en naar één of twee varianten, die technisch en financieel mogelijk zijn. De onafhankelijke en gespecialiseerde bureaus Goudappel en Sweco voeren dit onderzoek uit.

In deze periode organiseert de gemeente meerdere bijeenkomsten. Soms is een bijeenkomst alleen maar informatief en kunt u vragen stellen. Tijdens andere bijeenkomsten kunt u uw mening geven. Direct omwonenden en belanghebbenden ontvangen hiervoor telkens een uitnodiging. Het doel is om straks het college en de raad een goed advies te geven over een mogelijke toegangsweg. Alle reacties worden toegevoegd aan het advies. Zo ziet het college en de raad welke variant de voorkeur heeft.

Er zijn bijeenkomsten geweest juni en september van 2022. De verslaglegging ervan kunt u hier teruglezen.

In de eerste fase van het onderzoek is een inventarisatie gemaakt van mogelijke varianten. Ook inwoners hebben varianten aangedragen. De inventarisatie leidde in totaal tot 18 varianten. Deze zijn beoordeeld op de basiseisen, de inpasbaarheid en de doorstroming. Op basis van de beoordeling zijn er twee varianten die voldoen. Dit zijn variant H: Carbasiustracé, en variant P: Carbasius - Keern variant. Meer informatie over de varianten en de beoordeling vindt u in de Nota Ontvlechting Binnenstadstoegang Keern.

Het college heeft in november 2022 opdracht gegeven tot het uitvoeren van het vervolgonderzoek naar een nieuwe ontsluitingsweg richting binnenstad.  In de tweede fase van het onderzoek worden variant H: Carbasiustracé, en variant P: Carbasius - Keern verder uitgewerkt. In november 2022 informeerde het college de raad hierover via de raadsbrief ontvlechting binnenstadstoegang Keern. In februari 2023 informeerde het college de raad over het vervolgproces van de planstudie via een raadsbrief. In mei 2023 ontving de raad een brief over het proces tot aan de besluitvorming over de nieuwe toegangsweg.

Mobiliteitsvisie 

Op 6 juli 2021 heeft de gemeenteraad van Hoorn de 'Mobiliteitsvisie Hoorn 2030' vastgesteld. Deze visie geeft de richting aan voor de verdere ontwikkeling van de mobiliteit in Hoorn. Eén ervan is de toegang tot de binnenstad en aangrenzende gebieden Poort van Hoorn en Grote Waal. In de 'Mobiliteitsvisie Hoorn 2030' is een keuze gemaakt voor het 'ontvlechten' (uit elkaar halen) van toegang voor gemotoriseerd en langzaam verkeer naar de binnenstad, Poort van Hoorn, stadsstrand en Grote Waal (binnenstadstoegang). Dit onderzoek wordt gedaan zodat de gemeente straks onderbouwd keuzes kan maken over een mogelijke weg, aansluitingen en spoorkruisingen.

Onderzoeksgebied

In het 'Plan van Aanpak Ontvlechting binnenstadstoegang Keern' is het gebied binnen de cirkel aangewezen als onderzoeksgebied.

Belang

Een mogelijke nieuwe weg hangt samen met de gebiedsontwikkelingen van de Poort van Hoorn, Pelmolenpad, Dampten, maar ook die van het Stadsstrand. Begin 2023 kan de Raad een besluit nemen, zodat er er duidelijkheid ontstaat over de nieuwe verkeersontsluiting. Deze keuze geeft duidelijkheid voor de gebiedsontwikkelingen aan weerszijden van de nieuwe wegverbinding.

Centrale vraag

Het onderzoek van de gemeente geeft antwoord op de volgende hoofdvragen:
- Is het noodzakelijk dat er een nieuwe toegangsweg naar de binnenstad komt?
- Hoe ziet de nieuwe verkeersontsluiting  van het centrum, Poort van Hoorn, Grote Waal en Stadsstrand eruit? Dit voor gemotoriseerd- en langzaam verkeer.
- Hoe voorkomen we dat er sluipverkeer door de binnenstad ontstaat door de nieuwe binnenstadstoegang?
- Welke 'knips' moeten we aanbrengen en welke verkeerscirculatiemaatregelen zijn nodig in de binnenstad om dat te bereiken? 

Beoogd maatschappelijk resultaat

Een nieuwe binnenstadstoegang zorgt voor een prettige, comfortabele en veilige verkeersverbinding voor fietsers en voetgangers op het Keern. Daarnaast zorgt de weg voor een duidelijke ontsluiting voor het gemotoriseerd verkeer vanaf de Provincialeweg richting het centrum, Poort van Hoorn, Grote Waal en het Stadsstrand. Hierdoor ontvlechten we de verkeerstromen voor langzaam en gemotoriseerd verkeer. Deze ontvlechting zorgt voor een groter, veiliger en prettiger verkeersluw verblijfsgebied tussen het station en het centrum. Bovendien draagt het bij aan veilig en toekomstbestendig treinvervoer. 

Bijdrage aan duurzaamheidsambitie

Met een nieuwe binnenstadstoegang worden belangrijke stappen gezet om het fiets- en voetgangersklimaat in Hoorn te verbeteren. Dit draagt bij aan het bevorderen van het fiets- en voetgangersgebruik in de stad en de regio. Daarnaast worden bij de uitwerking van een nieuw binnenstadstoegang ook nadrukkelijk klimaatadaptieve maatregelen meegenomen. 

De 'Mobiliteitsvisie Hoorn 2030' is een belangrijke bron voor de reden en beoogde doel van het onderzoek. Andere onderliggende documenten zijn:
• Structuurvisie Poort van Hoorn (2013);
• Coalitieakkoord (2018);
• Raadsbesluit Uitgangspunten Gebiedsontwikkeling Poort van Hoorn (2019);
• Stedenbouwkundig plan Poort van Hoorn (2020);
• Ontwerp bestemmingsplan Pelmolenpad (2022);
• Uitgangspunten gebiedsontwikkeling Dampten;
• Uitgangspunten ontwikkeling Stadsstrand.