Aanpassingen na participatie Pelmolenpad

24 september 2021

Van februari tot en met juni 2021 zijn de plannen voor de ontwikkeling van het stationsgebied, het Pelmolenpad en de Prismalocatie in nauw overleg met bewoners en ondernemers aangescherpt en verbeterd. De meeste van de wensen die door bewoners en ondernemers zijn ingebracht zijn meegenomen in de bestemmingsplannen. Op deze pagina vindt u de aanpassingen bij het Pelmolenpad en de Prismalocatie.

 

Aandachtspunten Pelmolenpad

Op het Pelmolenpad zijn de volgende wensen en zorgen genoemd:

 • Pelmolenpad: betere aansluiting op de bestaande bebouwing
 • De Weel: grotere afstand en betere aansluiting op de bestaande bebouwing
 • Kometenstraat: grotere afstand en betere aansluiting op bestaande bebouwing
 • Kometenstraat: hoogteaccent bij Kometenstraat verplaatsen
 • Kometenstraat: geen doorgaande route naar Keern
 • Kometenstraat: behouden speeltuin en groen

 

Aanpassingen na participatie

Het plan is na de gesprekken op de volgende punten aangepast:

 

Aanpassingen na participatietraject Pelmolenpad
 • Pelmolenpad: we sluiten de nieuwbouw qua hoogte/volume beter aan op de bestaande bebouwing.
 • Pelmolenpad: de parkeerplaatsen blijven.
 • De Weel: er komt meer ruimte tussen de bestaande bebouwing en nieuwbouw en de bebouwing sluit qua hoogte/volume beter aan.
 • Kometenstraat: er komt meer ruimte tussen de nieuwbouw en de bestaande bouw langs de Kometenstraat en de bebouwing sluit qua hoogte/volume beter aan op de bestaande bebouwing.
 • Kometenstraat: het hogere gebouw bij de Kometenstraat is verplaatst naar het middengebied (dus niet langs bestaande bebouwing).
 • Kometenstraat: het speelveld in de Kometenstraat kunnen we behouden.
 • Kometenstraat: de groenstrook bij Kometenstraat kunnen we deels behouden.
 • Kometenstraat: er komt geen doorgaande weg tussen de Kometenstraat en het Keern
 • Kometenstraat: de parkeerplaatsen kunnen we behouden.

 

 • De wens van bewoners om alle bomen en groen aan de Kometenstraat te behouden kunnen we op dit moment niet toezeggen. Wij begrijpen deze wens, maar pas bij de definitieve invulling van de kavels in de ontwerpfase wordt duidelijk of dit in te passen is.

Met uitzondering van het laatste punt hebben we dus alle punten van bewoners en ondernemers in het plan mee kunnen nemen. Uw inbreng heeft daarmee geholpen de plannen te verbeteren. We hebben ook aantal onderwerpen genoteerd die we in een latere fase (ontwerpfase en uitvoeringsfase) kunnen meenemen in de uitwerking.

 

Veranderingen in stedenbouwkundig plan Pelmolenpad

In de onderstaande impressies ziet u hoe het stedenbouwkundig plan voor het Pelmolenpad en de Prismalocatie naar aanleiding van het participatieproces met bewoners is aangepast.

 

Impressie stedenbouwkundig plan Pelmolenpad december 2020:

Impressie stedenbouwkundig plan Pelmolenpad december 2020

Impressie stedenbouwkundig plan Pelmolenpad september 2021:

Impressie stedenbouwkundig plan Pelmolenpad september 2021

Dit was de indeling op het Pelmolenpad in december 2020:

Indeling op het Pelmolenpad in december 2020

Dit is de indeling op het Pelmolenpad in september 2021:

indeling op het Pelmolenpad in september 2021

Hoe loopt het proces verder?

De bovenstaande aanpassingen zijn opgenomen in het ontwerp bestemmingsplan Stationsgebied. De ontwerp bestemmingsplannen ‘Pelmolenpad’ en ‘Stationsgebied’ worden beide op dinsdag 28 september besproken in de raadscommissie. Op dinsdag 26 oktober neemt de raad een besluit over de ontwerp bestemmingsplannen. De bestemmingsplannen zijn dan nog niet definitief. Nadat de raad de ontwerp bestemmingsplannen heeft vastgesteld, volgt een periode van zes weken waarin inwoners hun formele zienswijze kunnen indienen. Deze worden al dan niet overgenomen en verwerkt in een nota van zienswijzen. In februari 2022 stelt de gemeenteraad de bestemmingsplannen vast. U kunt de vergaderingen van de commissie en gemeenteraad live volgen via www.hoorn.nl/raad. Hier vindt u ook het raadsvoorstel met bijbehorende plannen.

 

Informatiebijeenkomsten in november

Na de vaststelling van de ontwerp bestemmingsplannen organiseren we voor beide bestemmingsplannen een inloopbijeenkomst waar we de plannen en beelden laten zien en toelichten. Er zijn dan specialisten aanwezig aan wie u vragen kunt stellen. De bijeenkomst voor het Stationsgebied vindt plaats op maandag 1 november. De bijeenkomst voor het Pelmolenpad vindt plaats op 3 november. Informatie over de exacte tijden en locaties volgt in de loop van oktober.

 

Vragen?

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen? Mail deze dan gerust naar poortvanhoorn@hoorn.nl. Onze omgevingsmanager Petra Schouten neemt dan zo snel mogelijk contact met u op.