Aanpassingen na participatie Stationsgebied

24 september 2021

Van februari tot en met juni 2021 zijn de plannen voor de ontwikkeling van het stationsgebied, het Pelmolenpad en de Prismalocatie in nauw overleg met bewoners en ondernemers aangescherpt en verbeterd. De meeste van de wensen die door bewoners en ondernemers zijn ingebracht zijn meegenomen in de bestemmingsplannen. Op deze pagina vindt u de aanpassingen in het stationsgebied.

 

Aandachtspunten stationsgebied-noord

In stationsgebied-noord hebben bewoners en ondernemers deze wensen en zorgen genoemd:

 • Toren op hoek Keern-Van Dedemstraat van 14 bouwlagen, met optie van 16-20 bouwlagen is te hoog.
 • Toren langs spoor van 12 bouwlagen is te hoog.
 • Grote parkeergarage: meer parkeren ondergronds, zodat die ruimte benut kan worden voor woonprogramma.

 

Aanpassingen stationsgebied-noord

Op basis van de inbreng van omwonenden zijn de volgende aanpassingen gemaakt:

 

Aanpassingen stationsgebied-noord

 

 • De toren op de hoek Keern/Van Dedemstraat wordt herverdeeld over het projectgebied. Hierdoor is de bebouwing langs de Van Dedemstraat maximaal 4 bouwlagen hoog, met aan de kant van het spoor maximaal 6.
 • Het hogere gebouw langs spoor is verschoven richting het station aan de spoorzijde en heeft maximaal 12 bouwlagen.
 • Doordat de hogere gebouwen worden herverdeeld over het projectgebied, komt er iets dichtere bebouwing rond het station.

 

 • In onderzoek:
  Zowel bewoners als college en raad willen graag zoveel mogelijk parkeerplaatsen ondergronds plaatsen. Op dit moment onderzoeken specialisten of dat kan en wat dat kost. Als er meer parkeerplaatsen ondergronds kunnen komen, past dit echter in het huidige bestemmingsplan.

 

Met het aanpassen van de hoogbouw hebben we aan de noordzijde de belangrijkste wensen en zorgen van de bewoners kunnen wegnemen. Bewoners hebben aandacht gevraagd voor de vormgeving van hoogbouw. Dit nemen we als aandachtspunt mee in de ontwerpfase.

 

Aandachtspunten stationsgebied-zuid

In het stationsgebied-zuid zijn de volgende punten ingebracht:

 • Verandering verkeersstructuur, waardoor een deel van het verkeer voor het appartementencomplex langs loopt
 • Aandacht voor de bereikbaarheid en zichtbaarheid van de bestaande winkels
 • Beperking van uitzicht door nieuw gebouw naast de passage.

 

Aandachtspunten stationsgebied zuid
 • Aan de zuidzijde van het station kunnen we de zorgen helaas niet wegnemen. Bewoners zouden graag zien dat het geplande gebouw tussen de traverse (loopbrug over het spoor) en het bestaande appartementencomplex minder groot wordt. We hebben serieus gekeken naar mogelijkheden om het gebouw qua grootte en vorm aan te passen, maar komen toch tot de conclusie dat het gebouw juist heel belangrijk is voor de stedenbouwkundige kwaliteit. Het gebouw zorgt voor een mooi en intiem stationsplein, het maakt de plek levendiger doordat er meer plek is voor verschillende functies en het geeft een plek aan functies die ook dichtbij het station horen (zoals een fietsenstalling). Hieronder staat een uitgebreide toelichting.
 • Ook zien bewoners graag dat de weg verder van het appartementencomplex komt te liggen. Uit onderzoek blijkt dat deze weg in de toekomst veel minder gebruikt gaat worden, als het Keern alleen voor langzaam verkeer wordt ingericht. Daarmee verdwijnen in de definitieve situatie de bezwaren. De zorgen over sociale veiligheid, parkeren en bereikbaarheid nemen we nadrukkelijk mee in de ontwerpfase.

 

Toelichting geplande bebouwing stationsgebied-zuid
We hebben serieus gekeken naar de wens van bewoners om het gebouw naast de traverse kleiner te maken en te veranderen van vorm. Wij komen tot de conclusie dat wij deze wens niet over kunnen nemen. Hieronder vindt u een uitleg van hoe de stedenbouwkundigen dit hebben onderzocht.

 


I-gebouw in verlengde bestaande appartementencomplex

rechthoekig gebouw langs het spoor

De optie om in het verlengde van het bestaande complex te bouwen leidt niet tot de gewenste ruimtelijke kwaliteit. Het stationsplein is bij deze variant 220 meter breed. Doordat het busstation verplaatst wordt naar de noordkant, is een plein van die omvang niet meer nodig. Sterker nog, door het wegvallen van die functie zou een plein van die omvang al snel een wat desolate vlakte worden, terwijl we juist op zoek zijn naar ruimtes en pleinen met een aangename stadse maat die ook past bij het stationsgebouw.


Optie L-gebouw

gebouw met L-vorm langs het spoor en korte kant aan stationsplein

De optie om hier een gebouw met een L-vorm te plaatsen levert al wel een aantal pluspunten op: de maat van het stationsplein wordt beter, er is ook ruimte voor functies en een levendige plint bij het stationsplein en de aanlanding van het podium. Het plein bij het bestaande gebouw is met 80 meter echter nog steeds te groot en er is geen ruimte om het fietsparkeren een plek te geven.


Voorkeursvariant met vierkant gebouw

voorkeursoptie met een vierkant gebouw naast het huidige appartementencomplex

In de voorkeursvariant ontstaat door het carrégebouw (vierkant met binnentuin) zowel links als rechts een stadspleinen van een aangename omvang. Het gebouw heeft meer voorkant en levendigheid aan de singel en aan de twee pleinen. Daarbij kan in dit gebouw ook het fietsparkeren geplaatst worden. Daarom geven wij de voorkeur aan deze optie.


Hieronder nog een aantal beelden ter illustratie:

 

Optie I-gebouw met bebouwing langs het spoor:

Stationsplein met bebouwing langs het spoor

Voorkeursoptie met vierkant gebouw:

De huidige aanblik van het station vanuit de binnenstad

Aanblik station vanuit de binnenstad huidige situatie

De toekomstige aanblik van het station vanuit de binnenstad

Aanblik station vanuit de binnenstad toekomstige situatie

Veranderingen in stedenbouwkundig plan Stationsgebied

In de onderstaande impressies ziet u hoe het stedenbouwkundig plan voor het Stationsgebied naar aanleiding van het participatieproces met bewoners is aangepast.

 

Impressie stedenbouwkundig plan stationsgebied december 2020

Impressie stedenbouwkundig plan stationsgebied september 2021

Hoe loopt het proces verder?

De bovenstaande aanpassingen zijn opgenomen in het ontwerp bestemmingsplan Stationsgebied. De ontwerp bestemmingsplannen ‘Pelmolenpad’ en ‘Stationsgebied’ worden beide op dinsdag 28 september besproken in de raadscommissie. Op dinsdag 26 oktober neemt de raad een besluit over de ontwerp bestemmingsplannen. De bestemmingsplannen zijn dan nog niet definitief. Nadat de raad de ontwerp bestemmingsplannen heeft vastgesteld, volgt een periode van zes weken waarin inwoners hun formele zienswijze kunnen indienen. Deze worden al dan niet overgenomen en verwerkt in een nota van zienswijzen. In februari 2022 stelt de gemeenteraad de bestemmingsplannen vast. U kunt de vergaderingen van de commissie en gemeenteraad live volgen via www.hoorn.nl/raad. Hier vindt u ook het raadsvoorstel met bijbehorende plannen.

 

Informatiebijeenkomsten in november

Na de vaststelling van de ontwerp bestemmingsplannen organiseren we voor beide bestemmingsplannen een inloopbijeenkomst waar we de plannen en beelden laten zien en toelichten. Er zijn dan specialisten aanwezig aan wie u vragen kunt stellen. De bijeenkomst voor het Stationsgebied vindt plaats op maandag 1 november. De bijeenkomst voor het Pelmolenpad vindt plaats op 3 november. Informatie over de exacte tijden en locaties volgt in de loop van oktober.

 

Vragen?

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen? Mail deze dan gerust naar poortvanhoorn@hoorn.nl. Onze omgevingsmanager Petra Schouten neemt dan zo snel mogelijk contact met u op.