Aanpassingen na participatie september 2021

24 september 2021

In december 2020 heeft de gemeenteraad het stedenbouwkundig plan voor de Poort van Hoorn vastgesteld. De volgende stap is om het stedenbouwkundig plan uit te werken in twee ontwerp bestemmingsplannen; één voor het stationsgebied en één voor het Pelmolenpad en de Prismalocatie. Van februari tot en met juni 2021 heeft de gemeente de plannen met bewoners en ondernemers in de omgeving besproken. Na deze gesprekken heeft de gemeente de plannen aangepast en verbeterd. Hieronder vindt u een overzicht van de aanpassingen.

 

Dit zijn de belangrijkste punten die na de gesprekken met bewoners en ondernemers zijn aangepast en verbeterd:

 

Aanpassingen na participatietraject

Aanpassingen per gebied

Wilt u precies weten wat er in de plannen is veranderd? Klik dan op de onderstaande links:

 

Hoe loopt het proces verder?

De bovenstaande aanpassingen zijn opgenomen in het ontwerp bestemmingsplan Stationsgebied. De ontwerp bestemmingsplannen ‘Pelmolenpad’ en ‘Stationsgebied’ worden beide op dinsdag 28 september besproken in de raadscommissie. Op dinsdag 26 oktober neemt de raad een besluit over de ontwerp bestemmingsplannen. De bestemmingsplannen zijn dan nog niet definitief. Nadat de raad de ontwerp bestemmingsplannen heeft vastgesteld, volgt een periode van zes weken waarin inwoners hun formele zienswijze kunnen indienen. Deze worden al dan niet overgenomen en verwerkt in een nota van zienswijzen. In februari 2022 stelt de gemeenteraad de bestemmingsplannen vast. U kunt de vergaderingen van de commissie en gemeenteraad live volgen via www.hoorn.nl/raad. Hier vindt u ook het raadsvoorstel met bijbehorende plannen.

 

Informatiebijeenkomsten in november

Na de vaststelling van de ontwerp bestemmingsplannen organiseren we voor beide bestemmingsplannen een inloopbijeenkomst waar we de plannen en beelden laten zien en toelichten. Er zijn dan specialisten aanwezig aan wie u vragen kunt stellen. De bijeenkomst voor het Stationsgebied vindt plaats op maandag 1 november. De bijeenkomst voor het Pelmolenpad vindt plaats op 3 november. Informatie over de exacte tijden en locaties volgt in de loop van oktober.

 

Vragen?

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen? Mail deze dan gerust naar poortvanhoorn@hoorn.nl. Onze omgevingsmanager Petra Schouten neemt dan zo snel mogelijk contact met u op.